Vedtægter for Vordingborg Karateklub

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Vordingborg Karateklub og foreningen er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål

Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og filosofi) om OKINAWA GOJU-RYU KARATE.

§ 3. Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af D.I.F., I.O.G.K.F. Danmark, Vordingborg Idrætsråd og DANSK KARATE FORBUND.

§ 4. Optagelse af medlemmer

 1. Som aktiv eller passiv medlem kan bestyrelsen optage enhver.
   
 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen, kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
   
 3. Æresmedlemmer kan kun på bestyrelsens forslag gøres til genstand for valg på generalforsamlingen. Forslagets vedtagelse af generalforsamlingen kræver, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 5. Kontingent.

 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
   
 2. Kontingent opkræves forud.
   
 3. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. Ligeså skal stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen samt instruktører med ansvar for klubbens hold (dvs. ikke assistenter) ikke betale kontingent.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion.

 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer.
   
 2. Forudbetalt kontingent for påbegyndt periode bliver ikke refunderet ved udmelding.
   
 3. Hvis et medlem ikke har indbetalt kontingent rettidigt, kan klubben fremsende en rykkerskrivelse med et gebyr pålydende kr. 100,-.
   
 4. Betales denne ikke senest 10 dage efter modtagelsen, kan foreningen fremsende 2. rykkerskrivelse med et gebyr pålydende kr. 100,-.
   
 5. Såfremt rykkerskrivelse 2 heller ikke bliver betalt senest 14 dage efter modtagelsen af denne, betragtes medlemmet som ekskluderet og kan hermed ikke deltage i foreningens træning, arrangementer ej hellere deltage i stævner som repræsentant for foreningen.
   
 6. Ingen der er udelukket pga. kontingentrestance kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
   
 7. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Såfremt det medlem som ønskes ekskluderet er medlem af bestyrelsen, har dette medlem ikke stemmeret og vedkommendes stemme tæller ikke med i opgørelsen af de 2/3 som kræves.

  Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have modtaget skriftlig besked om bestyrelsens forestående beslutning og have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusionen afgjort på en ekstraordinær generalforsamling.

   
 8. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 af medlemmerne vedtages på en generalforsamling.
   
 9. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på, at få skriftlig meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han/hun har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. Han/Hun er dog ikke stemmeberettiget ved en sådan afstemning.
   
 10. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter jfr. § 15.
   
 11. Et medlem der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som gældende vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
   
 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. (Evt. gennem dagspressen, ved opslag i foreningens lokaler, ved udsendelse af brev til medlemmerne eller via foreningens hjemmeside.)
   
 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
   
 4. Stemmeret har alle myndige medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. For ikke myndige medlemmer overgår stemmeretten til værge/forældre.
   
 5. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Generalforsamlingen kan overværes af alle interesserede, dog uden stemmeret.

§ 8. Dagsorden

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag,
6. Valg af formand. (ulige år)
7. Valg af kasserer. (lige år)
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter § 11.
9. Eventuelt.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år to uvildige interne revisorer og en suppleant af generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.
   
 2. Om indkaldelse og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i 7 stk. 2.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse

 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.
   
 2. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/4 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
   
 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemme flertal. Dog ikke § 6 stk. 7-8, § 14 og § 15 stk. 2.

  Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På forlangende skal afstemning og valg foregå skriftligt.

   
 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også indføres et referat af forhandlingerne, i det omfang dirigenten ønsker det. Protokollen underskrives af dirigenten.
   
 5. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11. Bestyrelse - valg

 1. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen har således fuldmagt til at optage lån i klubbens navn. Denne på en lovlig måde vedtagne forhandling, forpligter foreningen
   
 2. Klubbens bestyrelse udnævner en cheftræner, der varetager klubbens praktiske interesser, f.eks. træning af klubbens instruktører, stævner, daglig ledelse i træningslokaler o. lign. forhold, og cheftræneren indtræder automatisk som bestyrelsesmedlem.
   
 3. Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer samt 2 suppleanter, heriblandt en formand, en næstformand, en kasserer og en cheftræner. Disse vælges efter følgende regler på den ordinære generalforsamling:

  Formand vælges på ulige år, og kasserer vælges på lige år. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med erhvervet som formand. Der vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen på hhv. på lige og ulige år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

   
 4. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, supplerer bestyrelsen sig med suppleanter. Hvis det pågældende bestyrelsesmedlem er enten formanden eller kassereren, skal den øvrige bestyrelse straks udpege et af bestyrelsens medlemmer til øjeblikkeligt at overtage det udtrædende medlems pligter. Inden 14 dage skal bestyrelsen desuden have indkaldt til ekstraordinær general forsamling, i overensstemmelse med reglerne i § 7, stk. 2. med henblik på at få valgt en person til at overtage det udtrædende medlems plads og forpligtelser.

  Såfremt siddende medlemmer af bestyrelsen inkl. Suppleanter vælges til denne post, kan bestyrelsen øjeblikkeligt udskrive valg til den stilling, som bliver ledig herved.

   
 5. Kun stemmeberettigede deltagere er valgbare til bestyrelsen.

§ 12. Konstituering

 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
   
 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
   
 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
   
 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 13. Regnskab

Foreningens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne år, og status pr. 31. december til revision. Der skal foretages uvildig bilagskontrol kvartalsvis. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af interne revisorer og godkendes ved den ordinære generalforsamling.

§ 14. Vedtægtsændringer.

 1. Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede deltagere er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
   
 2. Opnås et sådant et flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen på opfordring af, de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede deltagere inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. Ellers anses forslaget for at være forkastet.
   
 3. Hvis der på den nye ekstraordinære generalforsamling er 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede, er forslaget vedtaget.


§ 15. Foreningens ophævelse

 1. Bestemmelser om foreningens ophævelse kan kun foretages på den ordinære generalforsamling.
   
 2. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
   
 3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
   
 4. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, hvor et simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
   
 5. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til udbredelse af Okinawa Goju Ryu karate.

 

Anno 2012