Vedtægter for Vordingborg Karateklub

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Vordingborg Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.
 

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1. Formålet er at fremme udbredelsen af Okinawa Goju-Ryu KarateDo (IOGKF) og træne systemet i sin fulde bredde samt eventuelle andre aktiviteter, der understøtter hovedformålet og styrker foreningens virke.
 

§ 3. Medlemskab af organisationer

Stk. 1. Foreningen er medlem af IOGKF Danmark og Vordingborg Idrætsråd samt eventuelt andre idrætsorganisationer, der understøtter formålsbestemmelsen og styrker foreningens virke.
 

§ 4. Optagelse af medlemmer

Stk. 1. Bestyrelsen kan optage enhver som aktiv eller passiv medlem.
 
Stk. 2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver dog samtykke fra forældre/værge.
 
Stk. 3. Æresmedlemmer kan kun på bestyrelsens forslag gøres til genstand for valg på generalforsamlingen. Forslagets vedtagelse af generalforsamlingen kræver, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
 

§ 5. Kontingent og honorering.

Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.
 
Stk. 2. Kontingent opkræves forud. Bestyrelsen beslutter strukturen for kontingentbetaling. Det sker som udgangspunkt helårligt, halvårligt eller kvartalsvist. Andre modeller er også mulige.
 
Stk. 3. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt instruktører og instruktørassistenter skal heller ikke betale kontingent.
 
Stk. 4. Bestyrelsen har derudover mandat til at honorere instruktører, instruktørassistenter, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, herunder betale for deltagelse i træningssamlinger (nationale som internationale) samt kørselsgodtgørelse efter statens regler for transport i forbindelse med træning af klubbens medlemmer eller deltagelse i arrangementer, hvor vedkommende er udpeget som repræsentant for klubben.
 
Stk. 5. Medlemmer, der gør en særlig indsats for klubben, kan gøres kontingentfrie for et år ad gangen.
 
Stk. 6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at tilkøbe kompetencer, der er strategisk vigtige for udviklingen af VKK. Aflønning skal være rimelig og aftales for en tidsbegrænset periode (maksimalt 12 mdr.).
 

§ 6. Udmeldelse – eksklusion.

Stk. 1. For at være gyldig skal udmeldelse ske skriftligt til foreningens kasserer.
 
Stk. 2. Forudbetalt kontingent for påbegyndt periode bliver ikke refunderet ved udmeldelse.
 
Stk. 3. Hvis et medlem ikke har indbetalt kontingent rettidigt, kan klubben sende en rykker med et gebyr på kr. 100. Betales denne ikke senest 14 dage efter modtagelse, kan foreningen sende 2. rykker med et nyt gebyr på kr. 100. Hvis 2. rykker heller ikke bliver betalt senest 14 dage efter modtagelsen af denne, betragtes medlemmet som ekskluderet og kan derfor ikke deltage i foreningens træning, arrangementer eller stævner som repræsentant for foreningen.
 
Stk. 4. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
 
Stk. 5. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Hvis det medlem som ønskes ekskluderet er medlem af bestyrelsen, har dette medlem ikke stemmeret, og vedkommendes stemme tæller ikke med i opgørelsen af de 2/3 som kræves. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have modtaget skriftlig besked om bestyrelsens forestående beslutning og have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan kræve spørgsmålet om eksklusionen afgjort på en ekstraordinær generalforsamling. Vedkommende medlem har adgang til generalforsamlingen med ret til at forsvare sig. Vedkommende medlem er dog ikke stemmeberettiget ved en sådan afstemning.
 
Stk. 6. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 13.
 
Stk. 7. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som foreskrevet til beslutning om eksklusion.
 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger som gældende vedtægter foreskriver den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Det sker via via foreningens hjemmeside - suppleret med opslag på foreningens facebookside.
 
Stk. 3. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen holdes på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage, før generalforsamlingen holdes.
 
Stk. 4. Alle myndige medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. For ikke-myndige medlemmer overgår stemmeretten til værge/forældre.
 
Stk. 5. Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt fysisk, og stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Generalforsamlingen kan overværes af alle interesserede, dog uden stemmeret. I særlige tilfælde, hvor fysisk fremmøde generelt ikke er en mulighed (myndighedsforbud og lignende vedr. fysisk forsamling), kan bestyrelsen beslutte, at generalforsamlingen afholdes virtuelt.
 
Stk. 6. Dagsorden til den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

          1. Valg af dirigent
          2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
          3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
          4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
          5. Behandling af evt. indkomne forslag,
          6. Valg af formand (ulige år)
          7. Valg af kasserer (lige år)
          8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter § 10.
          9. Eventuelt.
 
Stk. 7. På den ordinære generalforsamling vælges hvert år to uvildige interne revisorer og en suppleant for samme af generalforsamlingen.
 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede skriftligt indgiver begæring om det til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen - med oplysning om det emne der ønskes behandlet.
 
Stk. 2. For så vidt angår indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2-3.
 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 
Stk. 2. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 1/4 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.
 
Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Dog ikke § 6, stk. 5-6, og § 14, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På forlangende skal afstemning og valg foregå skriftligt.
 
Stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvor der også kan indføres et referat af forhandlingerne, hvis dirigenten ønsker det. Protokollen underskrives af dirigenten.
 
Stk. 5. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny bringes op på samme generalforsamling.
 

§ 10. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens lovlige handlinger forpligter foreningen.
 
Stk. 2. Klubbens bestyrelse udnævner en chefinstruktør, der varetager klubbens karatefaglige og sportslige interesser, f.eks. i forhold til IOGKF Danmark. Chefinstruktøren indtræder automatisk som bestyrelsesmedlem.
 
Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer samt 2 suppleanter, heriblandt en formand, en næstformand, en kasserer og en chefinstruktør. Disse vælges efter følgende regler på den ordinære generalforsamling: Formand vælges på ulige år, og kasserer vælges på lige år. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand. Der vælges derudover to bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen på hhv. på lige og ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
 
Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, supplerer bestyrelsen sig med suppleanter. Hvis det pågældende bestyrelsesmedlem er enten formanden eller kassereren, skal den øvrige bestyrelse straks udpege et af bestyrelsens medlemmer til øjeblikkeligt at overtage det udtrædende medlems forpligtelser. Inden 14 dage skal bestyrelsen desuden have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, i overensstemmelse med reglerne i § 7, stk. 2, med henblik på at få valgt en person til at overtage det udtrædende medlems plads og forpligtelser. Hvis siddende medlemmer af bestyrelsen inkl. suppleanter vælges til denne post, kan bestyrelsen øjeblikkeligt udskrive valg til den stilling, der som konsekvens bliver ledig.
 
Stk. 5. Kun myndige, stemmeberettigede medlemmer eller forældre/værge til medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 

§ 11. Konstituering

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen - på et bestyrelsesmøde.
 
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
Stk. 4. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
 

§ 12. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det forløbne år, og status pr. 31. december til revision. Der skal foretages uvildig bilagskontrol kvartalsvis. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af interne revisorer og godkendes ved den ordinære generalforsamling.
 

§ 13. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede deltagere er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Stk. 2. Opnås et sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, skal bestyrelsen på opfordring af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede deltagere inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. Ellers anses forslaget for at være forkastet.
 
Stk. 3. Hvis der på den nye ekstraordinære generalforsamling er 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede, er forslaget vedtaget.
 

§ 14. Foreningens ophævelse

Stk. 1. Bestemmelser om foreningens ophævelse kan kun foretages på den ordinære generalforsamling.
 
Stk. 2. For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig kræves det, at mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Stk. 3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til stede.
 
Stk. 4. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, hvor et simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.
 
Stk. 5. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til udbredelse af Okinawa Goju Ryu Karate i Danmark.

Opdateret 9. juni 2021


Vedtægter kan loades som PDF her.